After sales

Producten Retourneren

 1. Alle producten die via de webshop vanuit Europa zijn aangekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen een termijn van veertien dagen  worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
 2. De retourzending dient van te voren bij ons aangemeld te worden (per e-mail of telefoon). Indien noodzakelijk ontvangt van Ztijl aanvullende verzendinstructies.
 3. Retourneren kan alleen indien verpakking en product in dezelfde staat zijn waarin Ztijl het aan de klant heeft afgeleverd.
 4. U dient bij de retourzending een briefje te doen met uw NAW-gegevens, de (kopie)factuur en uw bankrekeningnummer.
 5. Het is uiteraard ook mogelijk om de producten op afspraak zelf terug te brengen naar onze showroom in Berkel en Rodenrijs.
 6. Zodra Ztijl de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald.
 7. Indien Ztijl de verzendkosten voor het retourneren heeft voorgeschoten, wordt dit bedrag verrekend met het aankoopbedrag.
 8. Mits anders overeengekomen vervalt het recht om een product zonder opgaaf van reden binnen veertien dagen terug te sturen, als u kiest voor afhalen van het product in onze showroom of als u het bestelt nadat u het product in onze showroom heeft bekeken.
 9. Het recht om een product terug te sturen geldt niet voor aankopen van buiten Europa en voor aankopen door bedrijven, mits anders overeengekomen.

Garantie

 1. Ztijl staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid met inachtneming van de leeftijd van de producten en de in de webshop van Ztijl vermelde omschrijving van het product.
 2. Elektronische apparaten worden verkocht als verzamelobject en zijn niet geschikt voor dagelijks gebruik. Dit zal ook duidelijk vermeld staan in de beschrijving van het bewuste artikel in de webshop.
 3. De klant dient bij ontvangst van de bestelling te controleren of de kwaliteit en/of de kwantiteit overeenkomt met hetgeen beschreven is in de webshop en/of email aangaande de overeenkomst. Bijkomende zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na ontvangst van het product via e-mail bij Ztijl gemeld te worden.

Aansprakelijkheid

 1. De klant wordt bij aanschaf van vintage producten verondersteld bekend te zijn met de – mogelijk van huidige wet- en regelgeving afwijkende – eisen en voorschriften die werden gesteld aan veiligheid en gebruik ten tijde dat de producten werden vervaardigd.
 2. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op veilig en verantwoord gebruik van bij Ztijl gekochte producten.
 3. Indien Ztijl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze service voorwaarden is geregeld.
 4. Ztijl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien Ztijl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ztijl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Ztijl is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Ztijl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 8. Ztijl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat klanten in de showroom zelf producten uit stellingen pakken. Dit dienen zij te allen tijde aan de verkoper over te laten.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ztijl.

Klachtenregeling

 1. Bij klachten verzoeken wij u het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen. Wij zullen uw klacht vervolgens altijd in behandeling nemen. Uw klacht is voor ons een mogelijkheid om onze dienstverlening verbeteren.
 2. Ztijl zal ingediende klachten beantwoorden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Bij klachten met een langere verwerkingstijd geven wij binnen diezelfde termijn van 5 werkdagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Winkelwagen
Scroll naar boven